Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı Görevleri

YATIRIM EMLAK VE TEKNİK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1. Başkanlık hizmetleri için gerekli olan tesis, bina ve arsa ihtiyaçlarını tespit etmek ve plan ve programlarını hazırlamak.

2. Kurum için gerekli her türlü teknik, donanım ve alt yapı hizmetlerini planlamak, geliştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, mevcut alt yapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak.

3. Cami, Kur’an kursu, hizmet binası ve diğer dini tesislerin estetik, fonksiyonel ve güvenli bir şekilde inşası için çalışmalar yaparak teknik yönden kontrolünü sağlamak, tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kontrol etmek.

4. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yaptırılacak olan cami, Kur’an kursu, eğitim ​merkezi, hizmet binası ve lojman gibi tesislerin projelendirilmesi ve yapımıyla ilgili konularda bilgi vermek, gerektiğinde teknik yardımda bulunmak.

5. Camiler ve Başkanlıkça kullanılan binaların yapı güvenliklerinin araştırılmasına dair çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

6. Cami, Kur’an kursu, eğitim merkezi, dini yüksek ihtisas merkezi, müftülük, vb. her türlü hizmet binasının mimarisi ve fonksiyonelliği ile ilgili çalıştay, sempozyum, konferans, kongre vb. etkinlikler düzenlemek, bu konuda ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

7. Başkanlık hizmet binaları, eğitim merkezi, Kur’an kursu, sosyal tesis ve benzeri yerlerin yatırım tekliflerini hazırlamak ve yatırım ödeneklerini planlamak, gönderilen ödeneklerin usulüne uygun harcanıp harcanmadığını takip etmek.

8. Dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere Başkanlık bütçesinden yapılacak yardımlar ile ilgili işleri yürütmek.

9. Başkanlığın hizmetleri için ihtiyaç duyulan arsa ve binaların tahsis ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

10. Başkanlığa tahsisli arsalar üzerine yaptırılacak olan cami, Kur’an kursu ve sair binalarla ilgili müftülükler ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak protokolleri takip etmek.

11. Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki cami, mescit ve Kur’an kurslarının müştemilatında bulunan yerlerden Başkanlıkça işletilmesi veya işlettirilmesi öngörülen yerlerin ilgili mevzuatı doğrultusunda işletilmesi, işlettirilmesi ve kiraya verilmesiyle ilgili iş ve işlemlerini takip etmek.

12. Başkanlık hizmetlerinde kullanılan binaların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

13. Başkanlık hizmetleri için inşa edilecek binaların kontrollük işlemleriyle, muayene/kabul iş ve işlemlerini yürütmek.

14. Başkanlıkça yaptırılacak binalar ile cami ve Kur’an kursu binalarının zemin etütlerini yaptırmak, hazırlanan zemin etüt raporlarını kontrol etmek ve gerektiğinde sondaj, laboratuvar ve benzeri çalışmaları takip etmek.

15. Başkanlık merkez kampüsünde bulunan binalarda enerji tasarrufunu sağlamaya yönelik tedbirler almak, bu konuda gerekli alt yapı ve sistem çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde alternatif veya yenilenebilir enerji imkânları için çalışmalar/araştırmalar yapmak.

16. Başkanlık merkez hizmet binalarının elektrik, sıhhi tesisat, klima, kalorifer, asansör gibi tesisatın bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak ve işletilmesi hususunda gerekli hizmetleri yürütmek.

17. Başkanlık hizmetlerinde kullanılan ve tabii afetler ile olağanüstü hallerde hasar gören binaları kontrol etmek, rapor hazırlamak.

18. Görev alanıyla ilgili alımı yapılan mal ve hizmetler ile yapım işlerine ait muayene-kabul ve/veya kontrol teşkilatını oluşturmak, gerekli evrakı hazırlayarak ödeme işlemleri için Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına iletmek.

19. Daire bünyesinde çalışan personelin mesai saatleri ve kılık-kıyafetleri ile tutum ve davranışlarında mevzuata uygun davranmaları konusunda rehberlikte bulunmak, uygulamayı takip ve kontrol ederek gerekli önlemleri almak.

20. Başkanlığa ait hizmet alanlarının ihtiyaç halinde ilgili kurum aracılığıyla kiraya verilmesi ve buna bağlı işlemleri yürütmek.

21. Başkanlık merkez yerleşkesindeki her türlü küçük çaplı boya, bakım, tamirat, tadilat vb. işleri ilgili personel aracılığıyla yaptırmak, personelin veya imkânların yetersizliği hallerinde hizmet alımı noktasında ihtiyacı Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına iletmek.

22. Başkanlık personeline tahsis edilen lojmanlarda gerek duyulan bakım, onarım ve tadilat işlemlerini takip etmek, bu işlerle ilgili keşif, rapor ve teknik şartname hazırlamak, yapılan onarım/tadilatların muayene/kabul ve kontrollük işlemlerini yürütmek.

23. Görev alanıyla ilgili olarak amirlerince verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek. ​