Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Görevleri

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1. Başkanlığın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütmek, Diyanet Evi ve benzeri sosyal tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak.

2. Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize etmek.

3. Camilerde gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi konusunda öneriler getirmek, projeler üretmek ve gerekli yasal alt yapının geliştirilmesi hususunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

4. Ayni ve nakdi bağışların kabulünü ve bağışların özel bir hesapta toplanmasını sağlayarak münhasıran dini hizmetler için sarf edilmesini temin etmek, Başkanlık onayı ile kabul edilecek şartlı bağışlarda şarta riayeti sağlamak.

5. Doğal afete maruz kalan, ağır hastalık, kaza, ölüm ve benzeri durumlarda yardıma muhtaç hale düşen personel veya yakınlarına yapılacak her türlü yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

6. Başkanlık yemekhanesi, kafeterya, çay ocağı ve benzeri yerlerde verilen sosyal hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

7. Görev alanıyla ilgili hizmetlerin yürütülmesi sırasında mevcut personelin veya imkânların yetersiz kalması hallerinde gerekli mal ve/veya hizmetin temini noktasında ihtiyacı Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığına bildirmek, doğrudan temin limitini aşan işler için teknik şartname hazırlamak.

8. Ramazan ayında Başkanlıkça düzenlenen iftar programlarını ilgili birimlerle işbirliği içinde planlamak, koordine etmek ve uygulanmasını sağlamak.

9. Lojmanların 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre tahsisi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

10. Başkanlık merkezine iş sebebiyle veya ziyaretçi olarak gelen vatandaşlarımızın istek ve taleplerini değerlendirip ilgili birimlerle görüşmelerini sağlamak.

11. Başkanlık merkez çalışanları arasında gönüllü olarak oluşturulan yardımlaşma ve dayanışma hesabının takip ve kontrolünü sağlamak.

12. Başkanlık merkez personelinin sportif faaliyetler yapabilmesi için spor salonu veya alanı açmak, işletmek veya işlettirmek, gerektiğinde sportif faaliyetleri koordine etmek.

13. Başkanlık konferans salonlarının yönetimi ve tahsisi ile her türlü teknik donanım, temizlik, bakım vb. işlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

14. Kan bağışı, ağaç dikimi, gezi, sportif aktiviteler gibi sosyal faaliyetleri yürütmek.

15. Genel Müdürlük yönetim bürosunun çalışma usul ve esaslarını belirlemek, burada görev yapan personelin çalışma düzenini sağlamak, daire başkanlıklarıyla koordine içerisinde yönetim istişare toplantılarının gündemini oluşturmak ve alınan kararların uygulanması sürecini takip etmek.

16. Genel Müdürlüğün mutat toplantılarını koordine etmek, genel müdürlük toplantı salonunu yönetmek.

17. Daire bünyesinde çalışan personelin mesai saatleri ve kılık-kıyafetleri ile tutum ve davranışlarında mevzuata uygun davranmaları konusunda rehberlikte bulunmak, uygulamayı takip ve kontrol ederek gerekli önlemleri almak.

18. Başkanlık personelinin kurumsal aidiyetini geliştirmek amacıyla, ihtiyaç halinde ve ilgili birimlerle koordinasyon yapmak suretiyle, resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

19. Başkanlık personelinin sağlık hizmetleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

20. Başkanlık personelinin sağlık, kültürel ve sosyal hizmetlerden daha uygun şartlarda yararlanmasını temin etmek amacıyla özel veya resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak ve protokol düzenlemek.

21. Görev alanıyla ilgili olarak amirlerince verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek. ​